Organizing Committee

Organizing Committee

Chairman
Mr. Mahesh Kushwaha (Madhya Pradesh)
Member
 Mr.Tarkesh Mishra(Chattisgarh)
 Mr.K.P.Natraj (Kerala)
 Mr.Yograj Khurana (Punjab)
 Mr.Dibakor Devraj (Assam)